Intro animatie achtergrond
NuStraks Zelfrealisatiegebieden
Home Legenda
Legenda
Sluiten

Uitvoering

De uitvoering start naar verwachting in 2024. Dat betekent dat de dijkversterking in 2026 gereed is. De afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden is in 2029.

Wanneer waar de werkzaamheden plaatsvinden, maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de uitvoering.

De beelden in de interactieve kaart geven een indruk van de toekomstige situatie na de uitvoering van de maatregelen uit het volledige definitief ontwerp. Een groot aantal maatregelen gaat Meanderende Maas uitvoeren. In de kaart ziet u welke dat zijn en wanneer die gereed zijn.

De overige maatregelen vallen onder zelfrealisatie door Natuurmonumenten of als de gronden in goed overleg zijn verworven of als de grondeigenaar zelf initiatief neemt om dit te realiseren.

Zelfrealisatiegebieden

Video definitief ontwerp Meanderende Maas

Augustus 2023

Dijkversterking

Juli 2023

Rivierverruiming

Juli 2023

Gebiedsontwikkeling

Juli 2023

Video voorlopig ontwerp Meanderende Maas (korte versie)

September 2021

Video voorlopig ontwerp Meanderende Maas

Juni 2021

Wat kan er mis gaan en hoe lossen we het op?

December 2020

Video voorkeursalternatief Meanderende Maas

April 2020

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith veiliger maken, de Maas meer ruimte geven en de kansen benutten om het gebied mooier en economisch sterker te maken. In deze video laten we zien hoe 10 organisaties samen met de omgeving, vormgeven aan de toekomst van het gebied, met oog voor de bestaande kwaliteiten. Rijk en regio investeren samen in Meanderende Maas. Dit past in het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Meanderende Maas uitgelegd in een animatievideo

December 2017
Uitklappen
Lees toelichting
Inklappen
Button

Navigatie

Interactie

Introductie

In deze interactieve kaart ziet u de maatregelen uit het definitief ontwerp Meanderende Maas voor de:

De beelden in de interactieve kaart geven een indruk van de toekomstige situatie na de uitvoering van de maatregelen uit het volledige definitief ontwerp. Een groot aantal maatregelen gaat Meanderende Maas uitvoeren. Welke dat zijn en wanneer die gereed zijn ziet u onder ‘Uitvoering’. De overige maatregelen vallen onder zelfrealisatie door Natuurmonumenten of als de gronden in goed overleg zijn verworven óf als de grondeigenaar zelf initiatief neemt om dit te realiseren.

Ter inzage

Om de maatregelen die behoren bij Meanderende Maas uit te mogen voeren, zijn officiële besluiten en vergunningen van diverse overheden en bestuurders nodig. Belanghebbenden hebben van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een reactie/zienswijze kunnen geven op de besluiten en vergunningen die wij van plan zijn te gaan nemen of te geven. Dit heeft geleid tot 121 zienswijzen die gingen over diverse thema’s binnen het project.
We verwachten rond de zomer bij de indieners terug te komen met een beantwoording op de ingediende zienswijzen. Alle indieners krijgen hier persoonlijk bericht over.

Uitvoering

De start van de uitvoering van de maatregelen van Meanderende Maas is naar verwachting in 2024. De dijk is in 2026 gereed en de afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden, dus zonder de zelfrealisatiegebieden, in 2029.

Aan de interactieve kaart zijn geen rechten te ontlenen.

Sterke Maasdijk Ravenstein – Lith

We maken de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith stabiel, voldoende hoog en voorkomen dat er zand onder de dijk wegspoelt, piping genoemd. In de kaart kunt u 26 locaties aanklikken om het profiel voor die specifieke locatie van de dijk tussen Ravenstein en Lith te bekijken. Wilt u van een specifiek adres weten hoe het wordt, mail naarinfo@meanderendemaas.nl en een van de omgevingsmanagers neemt contact met u op.

Dijk met behoud karakteristieke bomen bij dorpen

Het definitief ontwerp bevat maatregelen voor de dijkversterking met behoud van huizen, karakteristieke bomen op de dijk bij de dorpen en ruimte voor recreatie. Afwisselend komt er een tuimeldijk of moderne gronddijk, goed ingepast in het landschap. Bij Ravenstein versterken we met de dijk ook het karakter van vestingstad. De dijkversterking is overal maatwerk. Uitgangspunt bij het maken van het ontwerp was dat het duurzaam is met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Dijkversterking voor waterveiligheid

De dijk moet versterkt om bewoners, bedrijven en vitale infrastructuur van Oss tot aan Den Bosch te beschermen tegen hoogwater. Dat kan er zomaar zijn, zelfs in de zomer, hebben we in 2021 gezien. Het betekent niet dat de dijk op dit moment onveilig is, maar wel dat versterking noodzakelijk is met het oog op het veranderende klimaat.

Ruimte voor de rivier en mooie meanders

Met het afgraven van oevers en het graven van geulen krijgt de Maas meer ruimte, zowel aan de Brabantse als Gelderse zijde. Twee oude meanders zijn in de toekomst weer te zien en daarmee de oorspronkelijke loop van de rivier bij Megen. Door de rivierverruiming hoeft de dijk minder hoog en komt er klei vrij voor de versterking van de dijk. Dat is duurzaam, beperkt de CO2-uitstoot en is goed voor de biodiversiteit.

De rivierverruiming biedt de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan een riviernatuurpark. Dit is een groot aaneengesloten natuurgebied langs de Maas. Het gebied maakt deel uit van het programma Meer Maas van Natuurmonumenten, de Programmatische Aanpak Grote Wateren vanuit het Rijk en het Natuurnetwerk Brabant. Meanderende Maas voegt 500 van de 600 hectare natuur uit het definitief ontwerp toe. Dat is goed voor de kwaliteit van het water (Kader Richtlijn Water) en draagt positief bij aan de beleving van bewoners, recreanten en ondernemers. Voor delen van de Ossekamp, De Waarden en de Diedensche Uiterdijk is de uitvoering van het ontwerp afhankelijk van de overeenstemming met particuliere grondeigenaren.

Kansen voor natuur, recreatie, erfgoed en versterking economie

De dijkversterking en rivierverruiming voor de bescherming tegen hoogwater zijn zo bedacht dat ze het gebied zo veel mogelijk ten goede komen. Wensen uit de omgeving hebben we waar mogelijk ingepast. Het landschap zal er straks ook prachtig bij liggen. Met behoud van zoveel mogelijk karakteristieke bomen op de dijk bij de dorpen. Er ontstaat een nog mooier gebied om te wonen, werken en te bezoeken.

Natuur en recreatie

Meanderende Maas zorgt voor ruim 500 ha nieuwe riviernatuur die we toegankelijk en beleefbaar maken voor bewoners en recreanten. Je mag straks overal struinen. Een aantal struinpaden zijn ook toegankelijk met een rolstoel. Bij de veerpont in Alphen start een nieuw fietspad langs de rivier en door de uiterwaard richting Maasbommel. De huidige fietspaden op de tuimeldijken verbreden we en we leggen op de dijk 6,5 km nieuwe fietspaden aan.

De struin-, wandel- en fietsroutes sluiten aan op de bekende wandel- en fietsknooppuntenroutes. De veerponten brengen je onderweg makkelijk naar de overkant. De vaardiensten van de veerponten blijven hetzelfde. Kanoën kan op de nieuwe Meander De Waarden en vogels kijken vanuit een vogelkijkhut in de Diedensche Uiterdijk.

Met de werkzaamheden aan de dijk maken we ook een veilige oversteek voor wandelaars en fietsers over de N625 bij Lithoijen. Bij de jachthaven van Megen gaan we de verkeerssituatie ook verbeteren.

Verspreid over het hele gebied zijn zogenoemde ‘hoofd- en nevenentrees’ opgenomen. Dit zijn de plaatsen aan de randen van het gebied waarvandaan bezoekers de uiterwaarden in kunnen gaan om te struinen, wandelen, fietsen, vissen, kanoën.

Erfgoed

Megen en Ravenstein zijn aantrekkelijke historische vestingstadjes en een belangrijke schakel in de Zuiderwaterlinie. Het gezicht van Megen aan de Maas versterken we door de historische relatie met de rivier weer tot leven te brengen. Ravenstein gaan we nog meer herkenbaar maken als vestingstad aan de rivier. Met een nieuwe generatie bakenbomen langs de Maas behoudt de rivier haar eigen identiteit.

Versterking economie

De natuurontwikkeling is mooi voor de recreant en toerist, maar ook goed voor ondernemers. De lokale economie van diverse dorpen en steden krijgt zo een impuls. Want niet alleen de natuur krijgt ruim baan, in de plannen is ook oog voor het historische karakter van dorpen en steden.

De verbreding van de in- en uitvaart van het Burgemeester Delenkanaal is goed voor de bereikbaarheid van de haven van Oss en de veiligheid op het water.

Verbetering verkeersveiligheid N625 bij Lithoijen

De projectorganisatie heeft een oplossing bedacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N625 daar waar de provinciale weg en de dijk samenvallen. Met de aanleg van een veilige oversteekplaats met middeneiland en een ontbrekend stuk wandel-/fietspad over een lengte van ruim 200 meter komt er een veilige route voor wandelaars en fietsers van de Lithoijensedijk naar het complex van de Máximasluizen. Deze werkzaamheden koppelen we aan project Meanderende Maas.